Polityka prywatności

Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób Atos Medical Poland sp. z o.o. (dalej również jako „Atos Medical”) jako część Grupy Kapitałowej Atos Medical przetwarza Państwa dane osobowe oraz co robimy, aby chronić Państwa dane i szanować Państwa prawo do prywatności w najlepszy możliwy sposób.

Dane osobowe uzyskujemy poprzez komunikację i interakcje z Państwem, od pracowników służby zdrowia, organizacji opieki zdrowotnej, pracowników oraz z innych źródeł (np. od Państwa opiekunów).

Odpowiedzialność za dane

Nieustannie oceniamy, czy nasze działania w zakresie przetwarzania danych mogą mieć negatywny wpływ na przysługujące Państwu prawa. Zwracamy szczególną uwagę na ryzyko dyskryminacji, kradzieży tożsamości lub nadużyć związanych z tożsamością, strat finansowych, uszczerbku na reputacji oraz na poufność Państwa danych.

Ilekroć potrzebujemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe, zawsze przeprowadzamy gruntowną ocenę wpływu na ochronę danych, aby rozpoznać ewentualne wysokie ryzyko dla Państwa praw i wolności. Ocenę wpływu przeprowadzamy przed przetworzeniem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe

Atos Medical Poland sp. z o.o. pełni funkcję administratora danych i przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych w firmie Atos Medical Poland sp. z o.o., należy skontaktować się z nami:

Osoba do kontaktów: Jakub Wezgraj, Inspektor Ochrony Danych
Adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000667950
Numer telefonu: +48 22 295 00 16
E-mail: info.pl@atosmedical.pl

Lokalnego inspektora ochrony danych możesz znaleźć pod adresem:
https://www.atosmedical.com/list-of-atos-dpos/

Uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych

W momencie przekazania nam danych przez Państwo informujemy Państwa o ich przetwarzaniu oraz o celach tego przetwarzania.
Jeżeli dane pochodzą od osób trzecich, w tym dostawców, władz publicznych, pracowników służby zdrowia lub partnerów biznesowych, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 10 dni od otrzymania Państwa danych osobowych. Informujemy również o celu przetwarzania, dla którego dane są gromadzone, jak również o podstawie prawnej gromadzenia Państwa danych.

Rodzaje danych, możliwe cele przetwarzania oraz podstawy prawne

Rodzaje danych, które przetwarzamy, obejmują:
• dane kontaktowe, m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, kod pocztowy, identyfikator klienta;
• dane kontaktowe opiekunów, krewnych lub opiekunów prawnych, którzy Państwa reprezentują;
• informacje o produktach i usługach, w tym dane dotyczące ich zakupu i użytkowania oraz informacje o udziale w imprezach Atos Medical;
• informacje na temat stanu zdrowia, ubezpieczenia;
• dodatkowe informacje przekazywane przedstawicielom firmy Atos Medical podczas spotkań, ankiet, w korespondencji i rozmowach telefonicznych, np. o zadowoleniu z produktu, preferencjach użytkowania itp.

W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność połączenia Państwa danych osobowych z danymi uzyskanymi od innych podmiotów, np. szpitali i pracowników służby zdrowia. W przypadku gdy łączenie danych może mieć negatywny wpływ na Państwa prywatność, np. za sprawą ujawnienia tożsamości i danych osobowych lub danych wrażliwych, przed przetworzeniem danych poprosimy o wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie danych.

Gromadzimy i przechowujemy Państwa dane osobowe do uzasadnionych celów związanych z działalnością lub innych konkretnych i zgodnych z prawem celów, jeżeli zajdzie potrzeba:

• udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące produktów, wydarzeń i usług (co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel Atos Medical – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• realizacji składanych przez Państwo zamówień produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• realizacji zamówień lub recept pracowników służby zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• ulepszenia naszych produktów i usług (co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel Atos Medical – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• dostosowania komunikacji z Państwem (co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel Atos Medical – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• zarządzania Państwa relacją z nami (co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel Atos Medical – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• podjęcia działań marketingowych i brandingowych, np. powiadomienia o nowych produktach lub przyszłych wydarzeniach (co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel Atos Medical – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jak również – w zależności od stosowanego kanału komunikacji – może być oparte na udzielonej przez Państwo zgodzie, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Istotne i niezbędne dane osobowe

Przetwarzamy tylko te dane, które są istotne i adekwatne do celów określonych powyżej oraz przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia określonego celu, w wymaganej do tego ilości.

Potrzeba przetwarzania określonych rodzajów danych może być określona przepisami prawa. Określony rodzaj i ilość przetwarzanych danych osobowych mogą być również wymagane do wykonania umowy lub innych zobowiązań prawnych. Przed przetworzeniem Państwa danych osobowych przeprowadzamy ocenę, czy możemy ograniczyć ilość gromadzonych danych oraz czy niektóre rodzaje danych mogą być anonimizowane lub pseudonimizowane.

Podanie danych osobowych w celach kontaktowych oraz na potrzeby działań marketingowych i brandingowych Atos Medical jest całkowicie dobrowolne.

Aktualizacja danych osobowych

Stale monitorujemy i aktualizujemy dane, aby zapewnić ich dokładność.
Powodzenie naszych usług zależy od dokładności Państwa danych, dlatego prosimy o informowanie nas o istotnych zmianach w danych osobowych. Aby poinformować nas o zmianach w danych osobowych, należy skorzystać z wyżej wskazanych danych kontaktowych lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Atos Medical.

W trosce o jakość danych dysponujemy wewnętrznymi procedurami monitorowania i przechowywania danych osobowych.

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Usuwamy Państwa dane osobowe, kiedy nie są już potrzebne do celów, dla których pierwotnie je gromadziliśmy, przetwarzaliśmy i przechowywaliśmy.

Państwa dane osobowe związane z realizacją umów (przyjętych zamówień) będą przetwarzane przez okres realizacji tych umów. Ponadto okres przechowywania danych osobowych może wynikać między innymi z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane w określonych celach będą również przez nas przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes) lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

Świadoma zgoda i inne podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

Jeżeli brakuje podstawy prawnej przetwarzania danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, zawsze zwracamy się do Państwa o udzielenie świadomej zgody przed przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych do celów opisanych powyżej i zawsze powiadamiamy o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz o naszym uzasadnionym interesie w tym zakresie.
Zgoda jest dobrowolna, a ponadto przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili. Aby uzyskać więcej informacji lub wycofać zgodę, należy skorzystać z wyżej wskazanych danych kontaktowych lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Atos Medical.
W przypadku zamiaru przetwarzania Państwa danych w celu innym niż cel, w którym zostały uzyskane, przekażemy Państwu informacje o nowym celu i zwrócimy się do Państwa o udzielenie zgody przed jakimkolwiek dalszym przetwarzaniem. Jeśli podstawa prawna przetwarzania danych ulegnie zmianie, powiadomimy Państwa również o tym.

Jeżeli w związku z naszymi produktami lub usługami zachodzi potrzeba przetwarzania danych osobowych dziecka, zwracamy się o świadomą zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Dokładamy starań, aby weryfikować, czy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem wyraził taką zgodę.

Przetwarzanie Państwa Danych osobowych może się odbywać także między innymi w celu niezbędnym do wykonania umowy, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Atos Medical, czy też wynikać z prawnie uzasadnionego interesu Atos Medical.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim oraz transfer danych do państw trzecich

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych, chyba że uzyskamy Państwa zgodę na takie przekazywanie i dostarczymy Państwu informacji na temat planowanego wykorzystania Państwa danych. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przekazywaniu danych.

W przypadkach gdy ciąży na nas prawny obowiązek ujawnienia Państwa danych osobowych, nie zwracamy się o Państwa zgodę. Przed przekazaniem danych osobowych partnerom w krajach trzecich zwracamy się o Państwa zgodę.

Ponadto w przypadku przekazywania danych partnerom w krajach trzecich, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z normami tej polityki oraz przepisami prawa. Od naszych partnerów biznesowych wymagamy wdrożenia środków zabezpieczających przetwarzanie danych, środków bezpieczeństwa danych i odpowiedzialności za poszanowanie Państwa praw.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów wspierających Atos Medical w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczania, wdrażania, serwisu oprogramowania oraz serwisu sprzętu informatycznego), podmiotom zapewniającym obsługę prawną, doradczą i rachunkową na rzecz Atos Medical oraz mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Atos Medical.

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy procesy dotyczące bezpieczeństwa danych, w tym wytyczne i środki mające na celu ochronę danych przed zniszczeniem, utratą lub zmianą, a także przed nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

Posiadamy procedury dotyczące praw dostępu do danych dla naszego autoryzowanego personelu, który przetwarza dane osobowe. Monitorujemy ich faktyczny dostęp do danych poprzez rejestrację i kontrolę. Ciągle tworzymy kopie zapasowe naszych danych, aby zapobiec ich utracie, oraz stosujemy technologie szyfrowania w celu ochrony poufności i autentyczności danych.


W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które może narazić Państwa na wysokie ryzyko dyskryminacji, kradzieży tożsamości, straty finansowej, utraty reputacji lub innych istotnych niekorzystnych czynników, niezwłocznie powiadomimy Państwa o takim naruszeniu.

Pliki cookie

Powiadomimy Państwa o ewentualnym użyciu plików cookie oraz o celu zbierania danych przez pliki cookie. Zwrócimy się o Państwa zgodę przed zapisaniem plików cookie na Państwa urządzeniu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania przez nas z plików cookie, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową, gdzie znajdują się również informacje o tym, jak odrzucić lub usunąć pliki cookie. Jeśli zechcą Państwo wycofać swoją zgodę, prosimy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Prawa dotyczące danych

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o rodzaju przetwarzanych przez nas danych, źródle danych i celach ich przetwarzania. Ponadto mogą Państwo uzyskać informacje o przewidywanym okresie przechowywania danych oraz o podmiotach, którym dane te będą potencjalnie przekazywane w Europie i za granicą.

W przypadku gdy przetwarzane przez nas dane dotyczące Państwa są zdaniem Państwa niedokładne, mają Państwo prawo do ich sprostowania. Należy skontaktować się z nami, wskazać nieścisłości oraz sposób ich sprostowania.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, a ponadto mogą Państwo sprzeciwić się ich udostępnianiu i przetwarzaniu w celach marketingowych. W celu wniesienia sprzeciwu, prosimy o skorzystanie z wyżej wskazanych danych kontaktowych. Jeśli Państwa sprzeciw okaże się uzasadniony, odstąpimy od przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeśli zechcą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych, otrzymają Państwo swoje dane osobowe w standardowym i powszechnie stosowanym formacie. Dane objęte prawem do przenoszenia danych to dane udostępnione nam przez Państwo oraz dane, które uzyskaliśmy z innych źródeł za Państwa zgodą.

Po otrzymaniu Państwa wniosku o dostęp do danych, sprostowanie lub usunięcie danych bądź sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zbadamy, czy możliwe jest przychylenie się do Państwa wniosku.

Następnie bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, odpowiemy na wniosek.
Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z praw dotyczących danych, prosimy o posłużyć się wyżej wskazanymi danymi kontaktowymi.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 200-193 Warszawa).


Udostępnij