Szukaj
Polityka prywatności

1 CEL Atos Medical (dalej „Atos”) pozyskuje dane osobowe poprzez komunikowanie się oraz interakcje z pacjentami, pracownikami ochrony zdrowia, swoimi pracownikami oraz w inny sposób. Firma Atos szanuje prawa do prywatności osób, których dane dotyczą. Niniejsza polityka prywatności służy zapewnieniu, że globalne zaangażowanie spółki na rzecz ochrony prywatności stanowi część kultury korporacyjnej i działań biznesowych firmy Atos.   2 DEFINICJE Osoba, której dane dotyczą: osoba, której dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane. Dane osobowe: informacje odnoszące się do znanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, informacje medyczne oraz informacje dotyczące płatności.   3 OGÓLNE ZASADY POLITYKI Firma Atos wdrożyła kompleksowy program ochrony prywatności oparty na międzynarodowych standardach, w tym dyrektywie o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (95/46/WE), odnośnym ustawodawstwie krajowym państw członkowskich UE oraz ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych, takim jak zasady „bezpiecznej przystani” czy zasady prywatności i bezpieczeństwa określone w Ustawie o przenoszeniu i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne (Health Insurance Portability and Accountability Act). Jeśli w danym kraju obowiązują inne przepisy, Atos uwzględnia w swoim programie ochrony prywatności wymagania i praktyki postępowania określone w takich przepisach. Firma Atos musi poinformować osoby, których dane dotyczą o celach gromadzenia, przetwarzania, przechowywania oraz ujawniania danych osobowych dotyczących tych osób. Informacja musi zostać przekazana w sposób wyraźny i zrozumiały. Takie powiadomienie będzie przekazywane osobom, których dane dotyczą przed rozpoczęciem gromadzenia danych osobowych. Firma Atos będzie uzyskiwać zgodę od osób, których dane dotyczą zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami do wykorzystywania i ujawniania danych osobowych. Takie osoby, których dane dotyczą będą powiadamiane o możliwych opcjach wyboru oraz skutkach odmówienia lub zgody na udzielenie informacji. Osoby, których dane dotyczą będą również informowane o sposobie zmiany powziętych decyzji. W przypadku zmiany przez firmę Atos zasad postępowania dotyczących ochrony prywatności, tak że dane osobowe będą wykorzystywane w nowy sposób, Atos będzie dążył do uzyskania zgody na takie nowe wykorzystywanie danych od osób, których dane dotyczą. Firma Atos będzie gromadzić tylko dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia transakcji lub dane wymagane przepisami prawa. Gromadzenie będzie odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa. Zebrane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji lub tak długo jak wymaga tego prawo obowiązujące w danej jurysdykcji. Osobom, których dane dotyczą będą udzielone informacje o wszystkich celach, do których będą wykorzystywane dane osobowe wraz z uzyskaniem wymaganej zgody. Firma Atos zapewni prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość dokonywania ich zmian osobom, których dane znajdują się w posiadaniu firmy Atos. Atos będzie odpowiadać na takie żądania najszybciej jak możliwe. Jeżeli Atos będzie udostępniać dane osobowe stronie trzeciej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Atos zażąda od takiej strony trzeciej przestrzegania zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa w oparciu o stosowne umowy na piśmie. Strony trzecie będą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru i zgody osoby, której dane dotyczą. Firma Atos będąc świadoma swoich zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa wdraża uzasadnione techniczne, nietechniczne oraz organizacyjne zabezpieczenia przed utratą, niewłaściwym wykorzystywaniem jak również nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobowych. Atos zapewni, że przechowywane dane osobowe są aktualne i będzie zachęcać osoby, których dane dotyczą do aktualizowania swoich danych osobowych. Atos poważnie traktuje zobowiązania do egzekwowania zasad niniejszej polityki prywatności oraz wszystkich zobowiązań dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Atos ustanowił w swojej strukturze organizacyjnej osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zasad tej oraz innych polityk. W przypadku pytań osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z firmą Atos za pośrednictwem strony internetowej Atos oraz za pomocą innych podanych na niej form kontaktu. Adres strony internetowej: http://www.atosmedical.pl/                                                                                                                                                                                                                                                                                  Atos będzie badać wszystkie otrzymane skargi i odpowiadać na takie skargi najszybciej jak możliwe. W niektórych krajach obowiązują przepisy, które są bardziej rygorystyczne niż zasady określone w niniejszej polityce prywatności. Tam, gdzie obowiązują bardziej rygorystyczne zobowiązania, Atos będzie stosować się do tych  bardziej rygorystycznych zobowiązań. W takich krajach Atos dostosuje swoją politykę prywatności odpowiednio do obowiązujących zasad. Atos będzie badać wszelkie przypadki niezgodności, a pracownicy odpowiedzialni za naruszenia niniejszej polityki prywatności będą podlegać stosownym karom, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.   4 ZAKRES Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie na całym świecie i określa minimalne zasady postępowania dla wszystkich działań biznesowych Atos, w tym działań dotyczących danych osobowych. Polityka ta ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przechowywanych, przekazywanych, zbieranych lub przetwarzanych w związku z działalnością firmy Atos, w wersji papierowej lub elektronicznej.   5 PRZEGLĄD OKRESOWY Niniejsza polityka prywatności będzie poddawana okresowemu przeglądowi przez pracownika ds. compliance wyznaczonego w strukturze organizacyjnej Atos.