Menu

Informacja o połączeniu Coloplast sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) z Atos Medical Poland sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) (plan połączenia)

Plan Połączenia Coloplast sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) z Atos Medical Poland sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej).

Coloplast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Atos Medical Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, ogłaszają, że w dniu 28 lutego 2023 roku został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia Coloplast sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) z Atos Medical Poland sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeks spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Uzgodniony i przyjęty plan połączenia znajduje się tutaj:

Plan połączenia
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 6a
Załącznik 7
Załącznik 7a

Merger plan of Coloplast sp. z o.o. (as the acquiring company) with Atos Medical Poland sp. z o.o. (as the acquired company).

Coloplast sp. z o.o. with its registered office in Warsaw and Atos Medical Poland sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, acting on the basis of Article 500 § 21 of the Commercial Companies Code announce that on 28 February 2023 the merger plan of Coloplast sp. z o.o. (as the acquiring company) with Atos Medical Poland sp. z o.o. (as the acquired company) was agreed and adopted by the Management Boards of merging companies. The merger shall take place pursuant to Article 492 § 1 Item 1 of the Commercial Companies Code by transfer of all of the assets of the acquired company to the acquiring company (merger by acquisition).

Agreed and adopted merger plan is available here:

Merger plan
Attachment 1
Attachment 2
Attachment 3
Attachment 4
Attachment 5
Attachment 6
Attachment 6a
Attachment 7
Attachment 7a

Udostępnij